เลขที่ผู้สมัคร


ใบสมัครบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้สมัครประเภทที่ 1                 ผู้สมัครประเภทที่ 2

บส.บว.1
รหัสสาขา XE68


ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอียดก่อนยื่นใบสมัคร และเขียนตัวบรรจงให้ครบทุกรายการ
ประวัติส่วนตัว       คำนำหน้าชื่อ      นาย         นาง           นางสาว             ยศ/อื่น ๆ ระบุ  
ชื่อ-ชื่อสกุล(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญา    เอก    โท     ประกาศนียบัตรบัณฑิต                       สมัครเข้าศึกษาภาค    ต้น    ปลาย     ปีการศึกษา  2560
รหัสสาขาวิชา   XE68              สาขาวิชา      วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
หมวดวิชา (ถ้ามี)................................................................................. วิทยาเขต          บางเขน    กำแพงแสน    ศรีราชา     สกลนคร
แผนการเรียน ปริญญาเอก แบบ  1.1   1.2   2.1      2.2           แผนการเรียน ปริญญาโท แผน  ก แบบ ก 1   ก แบบ ก 2   แผน ข    
สถานภาพ           เพศ    ชาย               หญิง         วันเดือนปีที่เกิด       อายุ ปี    สัญชาติ  
สถานที่เกิด (จังหวัด)    ประเทศ
เลขที่บัตรประชาชน
 
อาชีพ     รับราชการ       นักศึกษา     อื่น ๆ ระบุ  

วุฒิการศึกษา *** สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ยังไม่ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ที่จบ ***   
  วิชาเอก มหาวิทยาลัย ประเทศ เกรดเฉลี่ย วัน/เดือน/ปี ที่จบ

 

มัธยม/ปวช.

 

ปวส.        

 

ปริญญาตรี (1)

 

ปริญญาตรี (2)

 

ปริญญาโท (1)

 

ปริญญาโท (2)


สถานที่ติดต่อ            บ้านเลขที่ หมู่ที่  หมู่บ้าน  ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์
โทรสาร มือถือ E-mail

สถานที่ทำงาน เลขที่ หมู่ที่  หมู่บ้าน  ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์
โทรสาร มือถือ E-mail

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาประกอบ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
วันเดือนปีที่ได้รับ
 
ประวัติการทำงาน  
โปรดระบุสถานที่ทำงาน เรียงจากปีปัจจุบันไปอดีต
      ระยะเวลาทำงาน ตำแหน่งงาน
บริษัท / หน่วยงาน ประเภทของกิจการ จำนวนพนักงาน เริ่มต้น-สิ้นสุด เริ่มต้น-สิ้นสุด

รวมระยะเวลาในการทำงานทั้งสิ้น      ปี      
ตำแหน่งงานที่ทำปัจจุบัน        
       ข้าราชการ       พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การพัฒนาเอกชน    
ตำแหน่ง ยศ ระดับ/ซี เงินเดือน
ตำแหน่งระดับซีที่ถัดขึ้นไป ตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงานคือ
ส่วนราชการ สังกัด กรม กระทรวง
 
       พนักงานธุรกิจเอกชน
ตำแหน่ง ระดับ  เงินเดือน       จำนวนพนักงานที่รายงานตรงต่อท่านรวม     คน
ตำแหน่งระดับที่ถัดขึ้นไป ระดับ ทำธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจ ประวัติการดำเนินงาน   ปี ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน   บาท
 
      ธุรกิจส่วนตัว
กิจการชื่อ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
ประวัติดำเนินงาน      ปี ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน    บาท              จำนวนหุ้นทั้งหมด  หุ้น         
ท่านถือหุ้นอยู่      หุ้น คิดเป็นร้อยละ      
ที่ตั้ง
     
โทรศัพท์ โทรสาร      
         
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่รู้จักท่านเป็นอย่างดี และสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของท่านได้ (2 ท่าน)
1. ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน  
ตำบลที่อยู่
โทรศัพท์ โทรสาร      
2. ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน  
ตำบลที่อยู่
โทรศัพท์ โทรสาร      
 
ท่านได้รับข่าวการรับสมัครหลักสูตรนี้จาก (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ)      
      หนังสือพิมพ์     แผ่นพับแนะนำ     นักศึกษาปัจจุบันแนะนำ  
      โปสเตอร์     Website     อื่น ๆ ระบุ
         
ท่านสามารถเรียนในวันใดได้บ้าง        
      วันเสาร์     วันอาทิตย์    วันเสาร์ และ อาทิตย์    
แผนการเรียนที่ต้องการศึกษา        
      แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ - Thesis)              แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ - Independent Study)
         
         

 
   [Call : 0867674979]